Sign in

Computer Vision Engineer | iremkomurcu.com

Pygame; Python’ ın oyun programlama denince akla ilk gelen kütüphanelerindendir. Pygame ile grafiksel şekiller çizmek, animasyon hazırlamak, ses dosyası oynatmak mümkündür ve yazılan oyunlarda klavye, fare, oyun kolu ile etkileşim kurulabilir.

Pygame kütüphanesi ile neler yapabileceğimizden bahsetmiştik. Bana göre bu işleri yaparken hayal gücü ve eğlence şart. Kendinizi bir ressam gibi düşünün. Ama bilgisayarda oyun programlayan bir ressam. Peki bir ressam nelere ihtiyaç duyar? Öncelikle bir tuval, bu tuvalde kullanacağı renkler ve ölçüler. …


İrem Kömürcü

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store